Tương lai đang nằm trong bàn tay chúng ta, đơn giản vì bàn tay chúng ta có rất nhiều vi khuẩn.