Hai năm trước, Twitter đã nghĩ đến việc mua lại SoundCloud, nhưng họ đã không làm điều đó.