Việc ghép tạng là hoàn toàn bình thường trong nền y học hiện đại. Nhưng ghép đầu một bệnh nhân liệt toàn thân với cơ thể được hiến tặng thì quả là đi ngược với đạo đức con người.