Không cần dùng điện, nhưng theo đại diện của Eco-Cooler nó có thể giảm nhiệt tới 5 độ C.