Microsoft đang học tấp cách mà Apple cũng đã từng làm.