Không phải vô cớ mà Satya Nadella lại lựa chọn LinkedIn thay vì Twitter hay Pinterest.