Những màu máy dưới đây nếu được sử dụng trong thực tế sẽ thổi một luồng gió mới cho iPhone.