Tia hi vọng mới cho những người thiệt thòi khi sinh ra bị thiếu bộ phận trên cơ thể.