Nếu không trả đủ 568 triệu USD, những bí mật đen tối nhất của cơ quan An ninh Quốc gia NSA sẽ bị tiết lộ.