Tuy nhiên, điều này cũng sẽ không ngăn được đà suy giảm của thị trường tablet.