Ở Nhật Bản, làm thực phẩm giả để trưng bài ở Nhật Bản mang lại nhiều doanh thu và lợi nhuận hơn chúng ta nghĩ.