Đôi khi những thứ nhỏ nhất lại có thể thực hiện những việc lớn nhất và khác biệt nhất.