Lần phóng này có nhiều thử thách hơn những lần trước.