Đây là nghiên cứu mới nhất được các nhà khoa học đưa ra.