Card đồ họa với phong cách thiết kế đúng chất dòng STRIX của ASUS trong năm 2016.