Chính Apple cũng đã thừa nhận rằng không thể có một quý thành công tại Trung Quốc.