Đó là tuyên bố của phó giám đốc mảng dịch vụ Internet Apple trong buổi phỏng vấn gần đây.