Xem Kẻ Hủy Diệt nhiều quá nên nhiều người cho rằng AI là xấu. Nên đổi cách suy nghĩ đi thôi!