Tinh ba mẹ vô bờ mà cái sự lươn lẹo lười làm việc nhà của trẻ con cũng không thấy bến. Đây sẽ là bài học cho các bậc phụ huynh toàn cầu để quản lý con chặt hơn.