Rất nhiều nhà báo của Washington Post đã tới Rio để viết bài về Olympic bao gồm cả các nhà báo robot.