Snapchat đang ráo riết tuyển người cho dự án phát triển thiết bị giống như Google Glass.