Sở Công Thương TP.HCM vừa triển khai đến hai chợ đầu mối, 5 chợ lẻ và 4 cơ sở phân phối hiện đại trên địa bàn về chương trình kiểm tra nguồn gốc thịt bằng Smartphone.