Việc sửa chữa sẽ mất nhiều thời gian hơn dự tính do thời tiết xấu.