Song song với việc phát triển StarCraft II, Blizzard vừa thể hiện rằng họ không bỏ quên huyền thoại một thời.