Một thành tựu hứa hẹn trong lĩnh vực phát triển công nghệ hình ảnh số của tương lai.