Có một câu slogan được lan truyền trong Microsoft: “Nếu công ty không thay đổi, thứ duy nhất sẽ thay đổi là con người”.