Thiết kế ăn đứt tất cả các loại kính trôi nổi trên thị trường ngày nay nhưng lại chưa có giá bán.