Chính khách đầu tiên thử nghiệm chính sách không truy cập trực tiếp tới Internet dưới mọi hình thức theo chính sách mới của Singapore chính là Thủ tướng Lý Hiển Long.