"Nhân viên nam giới kiếm được một đồng thì nhân viên nữ giới cũng nhận được một đồng".