Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tạo ra loại màn hình mà bạn có thể…cắt được và vẫn dùng bình thường.