Những tiến bộ mới này của kĩ thuật và y học sẽ cứu sống được hàng nghìn người khó tiếp cận được thuốc men.