Hai mục hoàn toàn mới là "Dịch vụ" và "Cửa hàng" đã được Facebook nhanh chóng bổ sung vào Trang (Pages).