Sự việc nghiêm trọng tới nỗi phần đánh giá trên App Store của Apple đã bị ẩn đi trong một khoảng thời gian ngắn.