"Nhà Táo" vừa đưa ra quyết định cho đổi biểu tượng súng lục thành... súng nước để tránh những vấn đề nhạy cảm phát sinh.