Bộ giáp này tốn 500 giờ để hoàn thành, và đó là chưa tính đến thời gian in 3D.