Đây sẽ là một bài học và gợi ý cho mọi người khi xảy ra lũ quét để ứng biến thành công.