Nhà phát hành đang cố gắng hết sức với những nỗ lực đặt ra để khắc phục hậu quả.