Những món đồ này đã tồn tại hàng thế kỷ, nhưng đến giờ vẫn chưa ai cho ra đời thiết kế mới để chúng phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại.