Sự vắng mặt của nhân vật quan trọng này có thực sự khó hiểu?