Khi các ông lớn có những động thái quyết liệt, ngày tàn của phần mềm lậu liệu có sắp tới gần?