"Doanh thu iPad quý này khả quan hơn những gì mong đợi. Đây là một tin đáng mừng", Cook cho biết.