Hầu hết những người trong ngành không chấp nhận cái chết đã được báo trước của Định Luật Moore.