Smartphone Galaxy Note 7 sẽ chính thức được "đặt gạch" tại Viễn Thông A kể từ ngày 25/07/2016.