Một sự kiện "mang tầm vũ trụ", nếu các bạn hỏi tôi.