Các nhà nghiên cứu cũng như nhiều người khác tự hỏi rằng, tương lai ta có thể sẽ vận dụng được gì với hình ảnh hologram lượng tử?