Quả thật không thể coi thường sức sáng tạo và đức tính can đảm dám nghĩ dám làm của con người trong công cuộc khám phá khoa học.