Bạn đã thử thao tác File Explorer trên Windows 10 bằng câu lệnh lần nào chưa?