Nước tăng lực đang chứa quá nhiều đường và caffeine.