Với bộ phông chữ mới này, Samsung đang muốn khẳng định sự thống nhất giữa các chủng loại sản phẩm khác nhau trong đại gia đình của mình.