Người làm ra món đồ này thật giỏi phải không? Chính là bố tôi đấy!